Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden 

terug naar mij

 

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Elke Meers, handel drijvend onder de benaming 'terug naar mij' met maatschappelijke zetel te volmolen 17, 3600 genk, ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0833.185.656 (hierna: “Terug naar mij”). 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elk factuur en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Terug naar mij aangeboden.

 

Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Terug naar mij, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door terug naar mij.

 

Terug naar mij behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. 

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Terug naar mij draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

 

De overeenkomst tussen Terug naar mij en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Terug naar mij. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terecht komen. 

 

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Terug naar mij blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 

 

Online trajecten worden gefaciliteerd aan de hand van een online platform en werden niet specifiek gecreëerd voor de behoefte van de Klant. Een online traject behelst enkel een middelenverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis.

 

Artikel 4. Annulatie

 

Zolang Terug naar mij nog geen aanvang heeft genomen met de verrichting van haar effectieve dienstverlening en/ of een online traject nog geen aanvang heeft genomen, is de klant gerechtigd het (online) traject of Dienstverlening te annuleren, mits betaling van de reeds gemaakte kosten van Terug naar mij.

 

Het is niet meer mogelijk een online traject te annuleren en de reeds betaalde som terug te vorderen van zodra de inloggegevens met toegang tot het online platform schriftelijk/ elektronisch werden ontvangen door de Klant en toegang tot het online platform hiermee wordt verleend. Het is hierbij irrelevant of de Klant effectief heeft ingetekend op het online platform.

 

Terug naar mij behoudt zich steeds het recht voor om over te gaan tot annulatie van een deelname en/ of inschrijving aan een online traject of van haar Dienstverlening - om reden van strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, of strijdig met iedere wettelijke of reglementaire bepaling of met haar algemene bedrijfspolitiek, zonder dat zij hier enige schadevergoeding voor verschuldigd is.


Artikel 5. Prijzen

 

De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro. Na betaling ontvangt de Klant een factuur. Op de facturen van Terug naar mij is BTW niet van toepassing, omdat Terug naar mij gebonden is aan de ‘bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen’. 

 

Eventuele prijzen vermeld op de website www.terugnaarmij.be zijn steeds indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De prijzen van verschillende online trajecten kunnen verschillen en een bepaalde inschrijvingsprijs voor een online traject geldt niet automatisch voor toekomstige online trajecten.

 

In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Terug naar mij gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Terug naar mij te voldoen, behoudt Terug naar mij zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. 

 

Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Terug naar mij te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Terug naar mij in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Terug naar mij over te dragen.

 

Artikel 6. Online betaling

 

De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Terug naar mij biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Terug naar mij verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. 

 

De volledige prijs tot deelname aan een online traject dient in zijn geheel te zijn betaald voordat de Klant toegang krijgt. Bij gebreke aan tijdige betaling zal de Klant niet kunnen deelnemen aan het online traject en geen login gegevens ontvangen.

 

De overeenkomst neemt een aanvang bij het inschrijven voor het online traject en zal een einde nemen bij afloop van het online traject . De Klant zal na afloop van het online traject geen toegang meer hebben of mogen nemen tot het online platform.

 

Een online traject kan na aanvang niet vroegtijdig worden opgezegd en het inschrijvingsgeld kan niet worden teruggevorderd.

 

Artikel 7. Levering

 

Producten besteld via de webshop, werkboeken aangeboden in het kader van een opleidingspakket of inloggegevens voor toegang tot een online platform, worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van betaling.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

Terug naar mij is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.

 

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

 

Terug naar mij is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

 

Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

 

Artikel 9. Overmacht

 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Bij afgeleverd foto -en of beeldmateriaal behoudt Terug naar mij alle auteursrechten in de ruimste zin. Er mogen geen foto’s of beeldmateriaal in de ruime zin worden gebruikt, getoond, geproduceerd of gereproduceerd in eender welke vorm zonder toestemming van Terug naar mij en/of zonder naamsvermelding.

 

Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een online traject en de documentatie die hierbij ter beschikking wordt gesteld niet, noch geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud van een online traject geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld, gereproduceerd of doorgegeven worden aan derden op enige wijze (waaronder onder meer op elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Terug naar mij.


Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

 

Artikel 12. Klachten

 

Eventuele klachten dienen aan Terug naar mij te worden gericht. 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Terug naar mij en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

 

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Terug naar mij en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.